Logo
Logo

Dr Damian Bębnowski

asystent, Katedra Historii Ekonomii

e-mail: damian.bebnowski@uni.lodz.pl

pokój A 412 tel. 42 635 51 60

 

Zainteresowania badawcze:

najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych.

Wybrane publikacje:

  1. Mundur i ziemia. Casus Witolda Pileckiego jako ziemianina, [w:] Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie XII: W garnizonie i na kwaterze… Wojskowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. R. Klementowski, M. Zawadka, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2017, s. 131-143.
  2. Kategoria ziemi w świetle wybranych tekstów i przemówień Prymasa Tysiąclecia, [w:] Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, s. 229-246.
  3. Czy historia jest nauką tylko o przeszłości?, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne” 2016, Nr 1-2(88-89), s. 30-44.
  4. Analiza statystyczna wybranych aspektów handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2016, t. XVI, s. 157-187.
  5. Religia jako instytucja oraz przedmiot badań historyczno-gospodarczych, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2015, Nr 3(11), s. 85-97.
  6. Atrakcyjność projektu metodologii praktycznej i epistemologii cnoty dla badań historyczno-gospodarczych, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2015, Vol. 18, Nr 3, s. 27-44.

Prowadzone przedmioty:

Historia ekonomii (ćwiczenia), studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

Udział w projektach badawczych:

2018    Dotacja celowa dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego); tytuł projektu: Home and Exile Polish Economic Historiography, 1945-1989: Poland, Great Britain and the United States; kod projektu: B1811200001920.02; nr decyzji: 7066/E-345/M/2018.

 

Kursy i szkolenia:

  • 2016    uczestnictwo w seminarium naukowym Wokół Metody. Jak badać instytucje? (Forum Myśli Instytucjonalnej, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego)
  • 2015    uczestnictwo w seminarium akademickim Działalność obywatelska a model kapitalizmu – czy wartości mają znaczenie w życiu gospodarczym? w ramach projektu Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zmienić? (Instytut Sobieskiego; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
  • 2012    uczestnictwo w VII Międzynarodowej Szkole Letniej – Nauczanie o Holokauście w Krakowie, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, The Illinois Holocaust Museum and Education Center w Skokie, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

 

Wyjazdy  zagraniczne:

2018  kwerenda w Baker Library, Harvard University, Cambridge, Stany Zjednoczone

2018  kwerenda w Lehman Social Sciences Library, Columbia University, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Nagrody:

2015 Medal za Chlubne Studia (magisterium)

2013-2014  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

2013 Medal za Chlubne Studia (licencjat)

Inne:

Członkostwo m.in. w Polskim Towarzystwie Historycznym, Polskim Towarzystwie Historii Gospodarczej oraz Studencko-Doktoranckim Kole Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).