Logo
Logo

Ekonomia – Studia I stopnia (licencjackie)

 1. O kierunku

Studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym. Kierunek Ekonomia został zaplanowany tak, aby jego absolwenci znali najnowsze trendy i mechanizmy gospodarki światowej, zwłaszcza w kontekście postępującej globalizacji oraz rosnącego zainteresowania metodami gospodarowania zgodnymi z postulatami ochrony środowiska i wzrostu zrównoważonego. Znajomość tego rodzaju problematyki ma za zadanie pomóc w dopasowaniu profilu absolwenta kierunku Ekonomia do potrzeb rynku pracy.

Program studiów na kierunku Ekonomia składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także z przedmiotów pozaekonomicznych, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z zakresu ekonomii. W ramach kierunku przewidziano również moduły przedmiotów do wyboru oraz moduły specjalnościowe.

ATUTY KIERUNKU:

 • ukończenie studiów na kierunku EKONOMIA umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów ekonomicznych działających we współczesnych gospodarkach, a także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych i służących do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej,
 • dzięki znacznej liczbie zajęć o walorze typowo aplikacyjnym, absolwenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi informatyczno-statystycznych,
 • studia na kierunku EKONOMIA umożliwiają również rozwijanie tzw. kompetencji „miękkich”, zwłaszcza związanych z komunikacją społeczną oraz analizą zdarzeń historycznych,
 • zawarte w programie studiów kierunku EKONOMIA przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży, czy wolontariatu,
 • student ma możliwość elastycznego kształtowania programu studiów poprzez wybór specjalności oraz wykładów do wyboru.

Kierunek Ekonomia otrzymał:

 • ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Umiędzynarodowienie;
 • certyfikat akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC; 
 • certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC;
 • certyfikat akredytacyjny International Accreditation Council for Business Education (Ekonomia – studia w języku angielskim). 

SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku oferowane są cztery specjalności:

 • Kierowanie małą i średnią firmą

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat formalno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem firmy, a także badaniem rynku i podejmowaniem decyzji związanych z rozwojem małego lub średniego przedsiębiorstwa

 • Kreowanie kompetencji menedżerskich

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pełnieniem funkcji kierowniczo-menadżerskich, kierowaniem zespołem ludzi, analizowaniem rynku i finansów przedsiębiorstwa oraz podejmowaniem decyzji biznesowych

 • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii

Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności konieczne dla prowadzenia prac analitycznych i badawczych, poznają procesy zachodzące na różnego typu rynkach oraz uczą się dobierać i wykorzystywać właściwe narzędzia dla analizy tych procesów

 • Inwestycje kapitałowe

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę i umiejętności związane z rynkami kapitałowymi oraz uczą się wykorzystania narzędzi ich analizowania i planowania, a także oceny inwestycji.

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in: mikroekonomię, makroekonomię, matematykę, statystykę, podstawy ekonometrii, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, podstawy ekonomii międzynarodowej, ekonomię rynku pracy, biznes na rynku UE.

 1. Uzyskane kompetencje

W TRAKCIE STUDIÓW STUDENT UZYSKUJE WIEDZĘ W ZAKRESIE:

 • elementarnej terminologii używanej w ekonomii,
 • źródeł ekonomii oraz jej zastosowania w obrębie nauk społecznych (socjologia, zarządzanie, prawo) i ich wzajemnych powiązań,
 • kluczowych wydarzeń z historii gospodarki światowej oraz sposobów oceny i interpretacji ich przyczyn i skutków z punktu widzenia najważniejszych teorii ekonomicznych,
 • zachowań konsumenckich oraz producenckich i wpływu otoczenia na decyzje rynkowe,
 • znaczenia zasobów naturalnych dla kształtowania się procesów ekonomicznych oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • oceny zjawisk ekonomicznych w perspektywie krajowej i międzynarodowej,
 • podstawowych narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych,
 • podstawowych przepisów prawa w obszarze ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

NABYWA PRZY TYM UMIEJĘTNOŚCI:

 • obserwacji zjawisk ekonomicznych ze wskazaniem ich przyczyn, wykorzystując podstawowe narzędzia analityczne,
 • wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów, a także analizowania i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
 • przewidywania skutków decyzji ekonomicznych w oparciu o znajomość teorii ekonomicznych i podstawowych technik prognostycznych,
 • precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych zarówno z dorobku ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych,
 • sporządzania zestawień, raportów, analiz i ekspertyz ułatwiających podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych,
 • samodzielnego gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji z zakresu zjawisk społecznych i ekonomicznych
 • identyfikowania luk w swojej wiedzy i samodzielnego ich uzupełniania,
 • pracy w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii, posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
 • posługiwania się językiem obcym, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

CO RÓWNIEŻ WAŻNE, W TRAKCIE STUDIÓW KSZTAŁTOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samoocena własnych kompetencji,
 • świadomość ograniczeń poznanych teorii i metod badawczych oraz otwartość na nowe teorie i metody; kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań napotykanych problemów,
 • formułowanie własnego stanowiska, dobierając argumenty na rzecz jego poparcia, ale także elastyczność w prowadzeniu dyskusji, uwzględniając argumenty na rzecz innych poglądów,
 • dbałość o rzetelność prowadzonych analiz i precyzję wywodu,
 • współpraca w grupach, organizacjach czy instytucjach, otwartość na współpracę i budowę relacji, kreatywność i przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań, wytrwałość w dążeniu do realizacji indywidualnych i zespołowych działań,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej i prawa, wrażliwość na problemy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne,
 • odpowiedzialność w podejściu do swojej pracy i realizowanych zadań.
 1. Perspektywy zatrudnienia

ABSOLWENT STUDIÓW  I STOPNIA MOŻE:

 • pracować w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • podjąć pracę na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego, specjalisty ds. sprzedaży i marketingu,
 • pracować w administracji centralnej oraz samorządowej i organizacjach non-profit,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie wydziału.