Logo
Logo

Ekonomia – Studia II stopnia (magisterskie)

 1. O kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Program studiów składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także przedmiotów pozaekonomicznych istotnych z punktu widzenia zrozumienia zagadnień ekonomicznych. Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, praktyki życia gospodarczego oraz metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad gospodarką. Poznają także podstawy filozofii oraz prawa gospodarczego. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia będzie znał zaawansowaną terminologię ekonomiczną, będzie posiadał wiedzę na temat ewolucji myśli ekonomicznej. Pozna modele wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju zrównoważonego, a także mechanizmy funkcjonowania nowoczesnej gospodarki światowej i gospodarek narodowych otwartych na przepływy międzynarodowe. Absolwent zostanie także wyposażony w aparat matematyczno-statystyczny pozwalający na prowadzenie analiz na wysokim poziomie zaawansowania. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

1.1.      Atuty kierunku

 • Ukończenie studiów na kierunku Ekonomia umożliwia uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej,
 • Studia na kierunku Ekonomia kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odgrywanie aktywnej roli w życiu społecznym, a zwłaszcza w życiu gospodarczym,
 • Zawarte w programie studiów kierunku Ekonomia przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności osiąganych także w ramach odbywanych przez studentów praktyk zawodowych, staży czy wolontariatu.
 • Dzięki znacznej liczbie zajęć interakcyjnych absolwenci będą w stanie rozwinąć swoje umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych problemów.
 • Studia zapewniają wszechstronną wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim dla osób, które zamierzają pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw.

Kierunek Ekonomia otrzymał:

 • ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Umiędzynarodowienie;
 • certyfikat akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC; 
 • certyfikat akredytacyjny International Accreditation Council for Business Education (Ekonomia – studia w języku angielskim).

1.2.      Specjalności

W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku oferowanych jest pięć specjalności:

 • Gospodarka cyrkularna – specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z rozumieniem oraz wdrażaniem modelu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jak również przygotowuje ich do pracy w organizacjach ochrony środowiska;
 • Inwestycje kapitałowe – studenci tej specjalności otrzymują wiedzę i umiejętności związane z analizą rynków kapitałowych i oceną inwestycji oraz uczą się wykorzystania narzędzi odpowiednich do przeprowadzania takich analiz;
 • Kierowanie małą i średnią firmą – specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat formalno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności oraz nabycie umiejętności związanych z prowadzeniem firmy;
 • Kreowanie kompetencji menedżerskich – studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji kierowniczo-menedżerskich, do kierowania zespołem, a także do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych;
 • Zaawansowana analiza ekonomiczna – specjalność ta dostarcza wiedzy i umiejętności koniecznych dla prowadzenia prac badawczych oraz uczy dobierać i wykorzystywać właściwe narzędzia dla analizy procesów na poszczególnych rynkach.

1.3.      Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.: Mikroekonomię zaawansowaną, Makroekonomię zaawansowaną, Historię myśli ekonomicznej, Ekonomię rozwoju, Ekonomię międzynarodową, E-biznes, Rynek Kapitałowy oraz Ekonometrię i prognozowanie.

 

 1. Uzyskane kompetencje

2.3.      W trakcie nauki student uzyskuje wiedzę w zakresie:

 • terminologii używanej w ekonomii, jej źródeł oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych na poziomie rozszerzonym,
 • innych nauk społecznych (socjologii i psychologii, prawa i filozofii, zarządzania) i ich relacji do ekonomii,
 • współczesnych i historycznych nurtów ekonomicznych, ich podstawowych twierdzeń oraz ich krytycznej oceny,
 • umożliwiającym ocenę zjawisk ekonomicznych w perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej,
 • narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych – również w ujęciu dynamicznym,
 • prowadzenia samodzielnych zaawansowanych analiz ekonomicznych,

2.4.      Nabywa przy tym umiejętności:

 • wykorzystywania zarówno podstawowej, jak i rozszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów,
 • analizowania i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych;
 • analizy i przewidywania skutków decyzji ekonomicznych w oparciu o znajomość teorii ekonomicznych oraz ilościowych i jakościowych technik badawczych,
 • sporządzania zaawansowanych raportów, analiz i ekspertyz ułatwiających podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności i ryzyka,
 • pracy w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii,
 • pełnienia roli kierowniczej oraz samodzielnego dobierania środków i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych,

2.5 Co również ważne, w trakcie studiów kształtowane są następujące kompetencje społeczne: 

 • zdolność do pracy i współdziałania w grupie;
 • otwartość na współpracę i budowę relacji, na potrzeby i oczekiwania innych osób;
 • umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
 • zdolność do angażowania się w dyskusje i formułowania w ich toku własnego stanowiska oraz wskazywania argumentów na rzecz poparcia swojej opinii, pozostając jednak otwartym na argumenty na rzecz innych poglądów,
 • dbałość o rzetelność prowadzonych analiz i precyzję wywodu,
 • świadomość konieczności ustawicznego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
 1. Perspektywy zatrudnienia

3.1.      Absolwent studiów II stopnia może podjąć pracę:

 • w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, administracji publicznej (centralnej i lokalnej).
 • na stanowiskach: specjalisty do spraw ekonomicznych i zarządzania, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka biznesowego, specjalisty do spraw sprzedaży i marketingu czy ekonomisty
 • w organizacjach non – profit,
 • absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Więcej informacji na stronie Wydziału.