Logo
Logo

Prace i egzaminy dyplomowe

PRACE I EGZAMINY DYPLOMOWE

Przygotowanie pracy licencjackiej/magisterskiej

 1. Warunkiem zaliczenia ostatniego roku studiów jest opłacenie wszystkich należności finansowych, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów, uzyskanie przez promotora akceptacji pracy dyplomowej w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) oraz jej obrona (egzamin dyplomowy).
 2. Proces obsługi systemu APD rozpocznie się po tym, jak pracownik COS (Centrum Obsługi  Studenta) otrzyma dane dotyczące pracy i wprowadzi je do systemu USOS. Za przesłanie tematów prac odpowiadają promotorzy. Instrukcja korzystania z systemu APD znajduje się pod adresem https://apd.uni.lodz.pl/ oraz http://apdhelp.uni.lodz.pl/).
 3. W systemie APD student uzupełnia dodatkowo: streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Student ma obowiązek sprawdzenia czy tytuł wgrywanej pracy jest identyczny jak tytuł wprowadzony w systemie APD. W razie rozbieżności zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem COS.
 4. Student wgrywa pracę dyplomową do systemu APD. Całą pracę (pierwszą stronę, wstęp i kolejne rozdziały, spis treści, bibliografię etc. oraz jeśli występują załączniki stanowiące integralną część z pracą np. ankiety, tabele, badania, inne) należy dodać jako jeden plik w formacie PDF (jeśli są załączniki, należy je zapakować do jednego pliku RAR, ZIP, 7Z).
 5. Do systemu APD w formie załącznika student jest zobowiązany wgrać również skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia o samodzielnym opracowaniu pracy (załącznik nr 1). Brak oświadczenia lub jego niewłaściwa forma skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.  
 6. Prace dyplomowe napisane w języku angielskim powinny zawierać streszczenie pracy w języku polskim.
 7. Promotor, po otrzymaniu z systemu APD powiadomienia o przesłaniu pracy, w pierwszej kolejności powinien dokonać akceptacji danych dotyczących pracy oraz weryfikacji jej oryginalności w systemie antypalgiatowym. W dalszej kolejności promotor wraz z recenzentem dołączają o niej recenzję, a następnie promotor dokonuje ostatecznego zatwierdzenia pracy. System APD sam poinformuje autora pracy o jej akceptacji.
 8. COS nie przyjmuje papierowych wersji prac dyplomowych. Akceptacja raportu antyplagiatowego (JSA) i przekierowanie pracy w systemie APD na krok 4 uznane będzie za złożenie pracy. Nie ma potrzeby jej wydruku.
 9. Egzaminy licencjackie/magisterskie muszą odbyć się w ciągu 30 dni od zatwierdzenia przez promotora pracy w systemie APD (przekierowanie z kroku 3 na 4).
 10. Warunkiem dopuszczenia studenta do zdalnego egzaminu dyplomowego jest złożenie przez studenta oświadczenia (załącznik nr 2) o dysponowaniu przez niego urządzeniami informatycznymi obsługującymi narzędzia Microsoft Teams lub – za zgodą prorektora właściwego ds. kształcenia – do innych równoważnych narzędzi informatycznych, pozwalających na dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Student składa oświadczenie kierującemu pracą dyplomową za pośrednictwem poczty elektronicznej z domeną unilodz.eu.
 11. Na wniosek studenta termin złożenia pracy dyplomowej może zostać przedłużony jedynie w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach o jeden miesiąc od końca sesji poprawkowej. Podstawą do złożenia wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia seminarium dyplomowego nie może być studiowanie na dwóch lub więcej kierunkach bądź podjęcie pracy. Podanie studenta wymaga opinii kierującego pracą o stopniu zaawansowania pracy.
 12. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest również nieposiadanie przez niego zaległości w opłatach za studia. Za weryfikację zobowiązań odpowiada pracownik COS.
 13. Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego student zobowiązany jest do:

  • rozliczenia się z elektronicznej karty obiegowej (online w USOSweb) wygenerowanej wcześniej przez pracownika COS
  • przesłania na adres @ pracownika COS dowodu opłaty 60 zł za dyplom (tj.  za dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwóch odpisów, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym. Odpis dyplomu może być wydany w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski; odpis suplementu może być wydany w tłumaczeniu na język angielski)
   Konto: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Bank Polska Kasa Opieki S. A. II Oddział w Łodzi 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
  • dostarczenia do skrzynki podawczej bądź przesłania pocztą:

  • wniosku o wydanie dyplomu i ich dwóch odpisów (druk),
  • czterech zdjęć (format 4,5 x 6,5) – fotografia powinna być wykonana profesjonalną techniką fotograficzną (czarno-białą lub kolorową) i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby;
   Skrzynka podawcza
    znajduje się w budynku Wydziału przy biletomacie, na wprost wejścia do budynku D. Dostępna jest w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach  od 9.00 do 18.00, w piątek w godzinach 9.00-15.00.
   Zdjęcia wraz z wnioskiem należy zapakować w podpisaną i zaklejoną kopertę, tak, aby uniknąć wydostaniu się z niej zdjęć. Przesyłki za pośrednictwem poczty/kuriera należy kierować na adres:
   Centrum Obsługi Studenta
   Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,
   90-255 Łódź
   z dopiskiem nazwy studiów i kierunku (przykład: studia stacjonarne I stopnia kierunek logistyka)

   Wersje pracy dla promotora i recenzenta powinny spełniać wymogi przedstawione na seminarium licencjackim/magisterskim Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej Wymogi formalne pisania pracy dyplomowej Struktura pracy dyplomowej

 14. Informacje o uzyskanych ocenach, średniej z całego toku studiów oraz numer dyplomu znajdują się w zakładce „dyplomy” na koncie w USOSweb. Dane te będą niezbędne do rekrutacji na kolejny stopień studiów. W tym samym miejscu znajdzie się również informacja o tym, czy dyplom jest już gotowy do odbioru (pojawi się data dostępności dyplomu). Dyplom należy odbierać osobiście w pokoju D1 po okazaniu się dowodem osobistym, tylko i wyłącznie po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu wizyty w COS (marzena.kujawiak@uni.lodz.pl lub melania.chandrala@uni.lodz.pl)

Terminy egzaminów dyplomowych

Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020: zdalne egzaminy dyplomowe (w semestrze letnim 2019/2020) będą odbywały się od 15 czerwca 2020 r.

Egzaminy dyplomowe w formie tradycyjnej będą mogły być przeprowadzone dopiero od 24 sierpnia (termin sesji letniej), chyba że z powodu sytuacji epidemicznej nie będzie to możliwe.  Uczelnia jest przygotowana na przeprowadzenie zdalnych egzaminów także w sierpniu i wrześniu, jeżeli będzie taka konieczność. Niemniej, zgodnie z decyzją Władz UŁ i stosownie do obecnych prognoz co do sytuacji epidemicznej, egzaminy tradycyjne odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Zagadnienia na egzamin licencjacki studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Ekonomia

Ekonomia w języku angielskim

Zagadnienia na egzamin magisterski studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Economics and International Business

Economics – dla obron od 06.2021

Ekonomia – dla obron od 06.2020