Logo
Logo

Dr Dorota Kobus-Ostrowska

adiunkt, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: dorota.ostrowska@uni.lodz.pl

pokój A 327, tel. 42 635 55 14Zainteresowania badawcze:

ekonomia  w  praktyce,  alternatywne sposoby finansowania działalności gospodarczej,  dobre   praktyki   w zakresie  wykorzystania  funduszy  europejskich,  wsparcie  osób  z  niepełnosprawnością w Polsce oraz w krajach UE, rynek pracy osób z niepełnosprawnością, społeczne oraz ekonomiczne aspekty aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wybrane monografie i publikacje:

 1. Kobus-Ostrowska Dorota (2018) Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, stron: 311, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8088-930-9; https://ksiegarnia.pwn.pl/Aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnoscia,757526917
 2. Kobus-Ostrowska Dorota (2019) Polymers as a Chance for the Active Rehabilitation of People with Disabilities,  “FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe”, Vol. 27, 1(133)/2019, ss. 8-11, Nr DOI: 10.5604/01.3001.0012.7501 http://fibtex.lodz.pl/artykul2055.html
 3. Kobus-Ostrowska Dorota (2018) Development opportunities of disabled people in selected EU countries: A comparison, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 9, część 1, ss: 195-203, ISSN: 1733-2486 http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-1.pdf
 4. Kobus-Ostrowska Dorota, Połatyńska Joanna (2018) Status prawny osoby niepełnosprawnej w wybranych aktach normatywnych Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 9, część 1, ss: 205-217, ISSN: 1733-2486, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-1.pdf
 5. Kobus-Ostrowska Dorota (2018) Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in Poland, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences , ss: 1515-1518,  https://doi.org/10.5281/zenodo.2021575
 6. Kobus-Ostrowska Dorota, Dobrowolska Bogusława (2017) Czynniki motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11 (814), ss: 45-57, ISSN: 0860-6846,
 7. Kobus-Ostrowska Dorota (2014) Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim, „Gospodarka Narodowa” nr 2/2014, s. 103-123, ISSN: 0867-0005;
 8. Kobus-Ostrowska  Dorota (2017) Młodzi niepełnosprawni – niewykorzystany potencjał zasobu pracy w Polsce, [w:] Marcin Garbat, Agnieszka Paszkiewicz (red.), Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej Tom 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, Uniwersytet Zielonogórski, ss: 131-141, stron monografii ogółem: 231, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7842-306-5;
 9. Kobus-Ostrowska Dorota (2017) Zatrudnienie wspomagane niekonwencjonalną formą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Danuta Wolska (red.), Osoby z niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ss: 67-74, stron monografii ogółem: 198, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8084-086-7;
 10. Kobus-Ostrowska Dorota (2014), Fundusze Unii Europejskiej wsparciem w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Anna Organiściak – Krzykowska Krzysztof Nyklewicz (red.), RYNEK PRACY W DOBIE IINOWACJI, UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI w OLSZTYNIE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH w WARSZAWIE, s. 101-115, l. stron monografii ogółem: 167, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-64581-05-2

Prowadzone przedmioty:

podstawy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia, konwersatorium z ekonomii w języku obcym, fundusze strukturalne – praktyczne metody aplikowania, fundusze europejskie w praktyce – czyli jak pozyskać pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa, gminy czy regionu?, finansowanie działalności gospodarczej, social policy and labour market, polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach UE, seminarium licencjackie i magisterskie.

 Udział w projektach badawczych:

 • (2007-2008) wykonawca – członek zespołu ds. analiz w ramach projektu DWF_2_1.1_256  „Jak obniżyć bezrobocie – mechanizmy niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy” celem głównym było wsparcie publicznych służb zatrudnienia w działaniach na rzecz  niwelowania niedopasowań strukturalnych na  rynku pracy. Projekt zrealizowano w ramach SPO RZL, Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Uwieńczeniem badań była publikacja powstała w ramach projektu udział własny w procentach

Kobus-Ostrowska Dorota  (2008) Niedopasowanie popytu i podaży pracy na obszarach o wysokim bezrobociu, (red.) S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, PROXIMA, ISBN: 978-83-61479-28-4, Łódź 2008, stron 75, afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Mikroekonomii

 • (2011-2012) wykonawca – członek zespołu ds. analiz w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”. Projekt realizowany w ramach PO KL, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Centrum Zasobów Ludzkich. Uwieńczeniem badań była publikacja:

Kobus-Ostrowska Dorota, Walentyna Kwiatkowska; Tomasz Grabia; (2013), Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia według grup zawodów i sektorów, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), PROGNOZY ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW, GRUP PODREGIONÓW I SEKTORÓW DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH I CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, s. 132-156, l. stron monografii ogółem: 87, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-61125-92-1; afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Katedra Mikroekonomii.

Kursy i szkolenia:

 • Dyplomowany Specjalista II stopnia do Spraw Funduszy Europejskich – Szkolenia z zakresu dofinansowania projektów z funduszy  w okresach programowania: 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, 
 • Ukończone szkolenia:

*ZASOBY I FUNKCJONALNOŚĆ BANKU DANYCH LOKALNYCH (BDL);

*PORTAL GEOSTATYCZNY – NARZĘDZIE DO PRZESTRZENNEJ WIZUALIZACJI DANYCH STATYSTYCZNYCH;

*BANKI I BAZY DANYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ – ALTAS REGIONÓW, BAZA DEMOGRAFIA (2018)

Pobyty zagraniczne:

1. wykłady na uczelniach partnerskich

 • Lund University (Szwecja)
 • Cooperative de Ensino Superior de Service Sociale  (Portugalia)
 • Vytauto Didziojo Universitetas,  Faculty of Economics  and Management (Litwa)
 • University of Macedonia (Grecja)
 • University of Miscolc, Faculty of Economics, Institute of Management (Węgry)
 • University of Ankara (Turcja)
 • VBT  – Technical University of Ostrava (Czechy)
 • University of Tartu, Institute of Sociology and Social Policy  (Estonia)

2. Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • „20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISABILITY AND DIVERSITY”, Bangkok, Thailand, termin konferencji 13-14.12.2018; tytuł referatu: Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in Poland.
 • „INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENTREPERENEURSHIP IEC 2014”, ISTAMBUL, 05-2014; ISTAMBUL AYDIN UNIVERSITY; tytuł referatu: Entrepreneurship disabled people in Poland in times of economic slowdown.

Inne:

 • redaktor tematyczny w zakresie ekonomii społecznej  w czasopiśmie:  „Gospodarka w praktyce i teorii”, czasopismo o zasięgu ogólnopolskim – od roku 2013;
 • członek Nordic Network Disability Research (NNDR)  – od roku 2018
 • pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego do spraw kierunku Ekonomia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2008-2010;
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Zamiejscowym Ośrodku  Dydaktycznym  Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2012;
 • opiekun praktyk na kierunku Ekonomia w latach 2008-2012 – miejsce Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zamiejscowy Ośrodek  Dydaktyczny Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;
 • opiekun studentów na kierunku Ekonomia w latach 2007-2012
 • współautor specjalności – KIEROWANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ na kierunku Ekonomia (prof. dr hab. Stanisław Szukalski,  dr Anna Stępniak-Kucharska, dr Dorota Kobus-Ostrowska).