Logo
Logo

Dr Bogdan Buczkowski

Starszy wykładowca, Katedra Wymiany Międzynarodowej.
e-mail: bogdan.buczkowski@uni.lodz.pl
pokój A407 tel. +4842 635 5210

Zainteresowania badawcze:
Finanse międzynarodowe, biznes międzynarodowy, międzynarodowa integracja gospodarcza, gospodarka krajów azjatyckich,  małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wybrane publikacje:

 1. Poland`s Outward Foreign Direct Investment,  The Annals of the University Oradea. Economic Sciences”; Tom XXII,  Oradea 2013.
 2. Buczkowski B., Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Świerkocki J.  Poland’s Outward Foreign Direct Investment. Experiences of Enterprises from the Łódź Region, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 3. Polskie inwestycje bezpośrednie. Doświadczenia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 (współautor).
 4. Motywy zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Przykład przedsiębiorstw województwa łódzkiego. [w:] Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, t.2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2015.
 5.  Polish OFDI –Scale, Structure and Trends,  Research Papers of Wroclaw University No.406, the Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2015 (współautor).
 6. Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia międzynarodowej działalności biznesowej (rozdz.2), [w:] Biznes we współczesnej gospodarce, pod red. B. Buczkowski, A. Kuna- Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 7. International Business Transactions. Chapter 4. [in:] Practical Aspects in Doing International Business, edited by T. Dorożyński, J. Świerkocki, Publishing House of the University of Lodz, 2016.
 8. Insurance in International Business. Chapter 5. [in:] Practical Aspects in Doing International Business, edited by T. Dorożyński, J. Świerkocki, Publishing House of the University of Lodz, 2016.
 9. Customs Procedures in Foreign Trade. Chapter 6. [in:] Practical Aspects in Doing International Business, edited by T. Dorożyński, J. Świerkocki, Publishing House of the University of Lodz, 2016.
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu – studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (współautor).

Prowadzone przedmioty:
International Business Negotiations, International Economic Transactions, Contemporary Problems of the World Economy, International Finance,  Business Culture in China and Japan. Business Systems, Customs Procedures, International Business Insurance, International Business Payments, International Business Transactions, Business Letters and Negotiations, Customs Policy and Customs Clearance Procedures, International Trade Missions, Fairs and Exhibitions, Procedury celne, Negocjacjee handlowe, Międzynarodowe transakcje gospodarcze.  

Udział w projektach badawczych i dydaktycznych

 • Zdolność Łodzi do konkurowania na jednolitym rynku europejskim, 2009-01-01-2010 Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi w warunkach jednolitego rynku europejskiego, Grant Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo-badawcze,  wykonawca.
 • Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego 2010-2012, 09 Ramowe Program Komisji Europejskiej  (POKL.08.01.02-10-061/09), wykonawca.
 • Rola małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 2011,2012, Grant Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo-badawcze, wykonawca.
 • Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej, 2012, PARP, wykonawca
 • Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego,  2011-2015, Narodowe Centrum Nauki ( NCN 2011/01/B/HS4/03372), wykonawca
 • Europehome, Współpraca uniwersytetów z biznesem na poziomie lokalnym i międzynarodowym, konsorcjum uczelni i firm z Belgii, Litwy, Luksemburga, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polski i Włoch 2014-2015, Erasmus+, działanie KA2, wykonawca.
 • Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” (FSS/2014/HEI/W/0124/U/0014, 2014-2015, koordynator i wykonawca.
 • European Mobility Placement for Open Innovation „EMPL-OI”, konsorcjum uczelni i firm z Belgii, Litwy, Luksemburga, Francji, Hiszpanii, Polski i Włoch, 2015-2018,  Erasmus+, działanie KA2, koordynator i wykonawca.
 • #E-MINDSET Europe Managing Innovative Networks for the Development of Systemic Entrepreneurship Targets” z Programu Erasmus+. konsorcjum uczelni i firm z Belgii, Litwy, Luksemburga, Hiszpanii, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, 2019 wniosek, Programu Erasmus+, współautor.
 • Biznes Międzynarodowy – GO GLOBAL, 2017, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współautor.
 • International Entrepreneurship – GO GLOBAL, 2017, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współautor.

Kursy i szkolenia

 • Szkolenia i konsultacje dla podmiotów gospodarczych w j Polsce;
 • Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych Pro – Akademia w Łodzi,
 • ARUP, PAG- Uniconsult w Warszawie
 • Enterprise w FRP w Łodzi oraz  w Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova w Kiszyniowie
 • Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus w Warszawie, w izbach handlowych w Charkowie, Dniepropietrowsku,  Ługansku

Pobyty zagraniczne:

 • Stypendium rządu japońskiego, 1990-1992, Osaka Gaikokugo Daigaku (Osaka University of Foreign Studies)
 • Stypendium Mera Miasta Takamatsu, 1993, Kagawa Daigaku (Japonia), Graduate School of Economics
 • Stypendium Fundacji Kuraoka, 1994
 • Kagawa Daigaku (Japonia), Graduate School of Economics. University of  Oradea (Rumunia) 2012
 • University of Sannio (Włochy) 2013
 • Latvijas Universitate (Łotwa) 2014
 • Al. I. Cuza University of Iasi (Rumunia) 2014
 • Universita degli Studi di Trento (Włochy) 2015
 • Università di Padova (Włochy) 2015
 • Universidade dos Acores (Portugalia Azory) 2016
 • Instituto Superior Miguel Torga (Portugalia) 2016
 • Aarhus VIA College University (Dania) 2017
 • University of Milan (Włochy) 2018
 • Universitatea  Andrei Saguna Constanta (Rumunia) 2018
 • Zhengzhou University (Chiny) 2018
 • Universidad Pública de Navarra (Hiszpania), 2019

Nagrody:

 • Złota Odznaka UŁ, 2007
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę w 2009
 • Indywidulana Nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągniecia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej, 2008
 • I stopnia, 2015
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, 2017
 • Medal Universitatis Lodziensis Marentibus,  2019

Inne:
Opiekun specjalności Biznes międzynarodowy oraz International Business