Logo
Logo

Dr hab. Maciej Kozłowski

prof. UŁ, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: maciej.kozlowski@uni.lodz.pl

pokój A325, tel. 42 635 55 13

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7749-6118

Zainteresowania badawcze:

własność pracownicza, demokracja przemysłowa, partycypacja finansowa.

Wybrane publikacje:

 • The relationship between workers’ financial participation in companies and economic results, w: Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, vol. 17, issue 1, s. 167-191.
 • Financial Participation Programs in Polish Public Companies, Management, 9(4); 2014, s. 349-366.
 • Financial Participation In Poland In Comparison To Other EU Countries, w: Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, volume 18, issue 3, August 2015, s. 59-79.
 • Employee financial participation in Polish listed companies – a management approach; w: S. Fietze, W. Matiaske (reds), Dimensions and Perspectives on Financial Participation in Europe, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany 2016; s. 155-194
 • The Consequences of the Privatization for Employee-Owned Companies. Polish case in comparison to other EU countries, LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 28, D-66111 Saarbrücken, Düsseldorf 2017, s. 318
 • Caja Laboral Popular jako przykład rozwoju spółdzielni pracowniczej w sektorze bankowym, w: Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, rok 22, Nr 3/2018, tom III, Kielce 2018, s. 229-240
 • Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, s. 319
 • Innovativeness of railway transport in the context of the development of tourism in Poland, współautor A. Piotrowska-Piątek, M. Pawełczyk, Quality & Quantity 54(5), 2020, p. 1691-1703; DOI 10.1007/s11135-019-00928-z
 • Unconventional incentive schemes in tourism enterprises, does it make sense?; Quality & Quantity 54(5), 2020, p. 1613-1632; DOI 10.1007/s11135-019-00924-3
 • Factors influencing an implementation of financial participation programmes in Polish companies – some relationships, Baltica vol. 33 (11), 2020

Prowadzone przedmioty:

mikro- i makroekonomia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (po polsku, angielsku i hiszpańsku), ekonomia matematyczna, polityka gospodarcza, metody oceny projektów inwestycyjnych (pol. i ang.), kreowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, proces inwestycyjny (pol. i ang.), ekonomia menedżerska (pol. i ang.), zarządzanie projektami (pol. i ang.), rachunek efektywności inwestycji, strategie finansowania inwestycji (pol. i ang.), nowoczesne metody kierowania firmą, zarządzanie strategiczne (pol. i ang.), STREFA EURO – europejska integracja gospodarczo-walutowa, wykłady i konwersatoria z zarządzania finansami przedsiębiorstw po polsku i angielsku, wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus: Macroeconomics, Microeconomics, Strategic Management, Project Management, Investment Decisions and Company’s Financial Strategies – selected aspects. Seminaria licencjackie i magisterskie (pol. i ang.) na dziennych i zaocznych studiach uzupełniających, konwersatorium z ekonomii na studiach doktoranckich.

Udział w projektach badawczych:

 • Udział w programach szkoleniowo-badawczych prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. S. Rudolfa w przedsiębiorstwach woj. łódzkiego z zakresu technik rozwiązywania problemów, tworzenia programów wdrożeniowych etc. (1990-1994); projekt realizowany przy współpracy z Cornell University USA (Program for Economic Transitions, director Peter Lazes) i Work Research Institute (Oslo, Norwegia, Ragnar Johansen).
 • Udział w projekcie badawczym „Problematyka ekologiczna w ocenie mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, pod kierunkiem dr M.Burchard-Dziubińskiej, (Projekt Tempus Phare IB_JEP-14018-1999: „Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych”), 2000-2001.
 • Udział w projekcie „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia” w ramach sektorowego PO RZL 2004-2006 (Wniosek nr 6/2.1.c/2006/1613), współfinansowanego ze środków EFS.
 • Projekt badawczy habilitacyjny Nr N N112 069636, „Partycypacja finansowa pracowników a rezultaty ekonomiczne polskich przedsiębiorstw na tle wybranych państw”, Umowa nr 0696/B/H03/2009/36 MNiSW.
 • Udział w projekcie badawczym na podstawie umowy z 29.09.2009 r. zawartej pomiędzy NBP i WSEiP w Kielcach „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”; prowadzenie wykładów z tematyki „Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji walutowej. Implikacje dla Polski” – 12h (co roku, ostatni cykl wykładów luty 2015).
 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym “Information and Communication Project – Promoting Employee Financial Participation in the EU27” – VP/2010/013/0084.
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń na temat “Rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach projektu „KREO ARTE REGIONALIS – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, poddziałanie 2.2.1 PO KL 2007-2013; świadczenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w obszarze sektorów kreatywnych oraz komercjalizacji twórczości. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 4/14/2012/POKL/03_06.
 • Udział w projekcie INNOMOT – Projekt w ramach Programu INTERREG IVC; czas realizacji projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Kursy i szkolenia:

 • Udział w Szkole Letniej w Szwecji, poświęconej problemom jakości życia w pracy i zarządzania; lato 1991;
 • 1-miesięczny kurs badawczy w ramach programu Tempus w Middlesex University w Londynie; lato 1991; *Pobyt w Work Research Institute w Oslo; wspólna realizacja programów badawczych, VI 1992;
 • Kurs w ramach programu TEMPUS w Holandii z zakresu zagadnień związanych z edukacją, III-V 1993; *Kurs teoretyczno-praktyczny „Sposoby włączania pracowników w procesy zmian w swoich zakładach pracy. Aspekty teoretyczne i doświadczenia praktyczne”; Londyn, styczeń 1997;
 • Pobyt w Middlesex University w Londynie; stypendium, lato 2001;
 • ERASMUS – 2012-2018; Turcja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Litwa;
 • ZZU – Zhengzhou University – 22 III – 4 IV 2015 – wykłady z Microeconomics (48 godzin);
 • Summer School – 29 II 2016 – 13 III 2016, Toluca, Mexico.
 • Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (październik 2008).
 • Certyfikat z tytułu ukończenia szkolenia “Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych”, w ramach projektu “Profesjonalne kadry sektora B+R”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (lipiec 2013).
 • Certyfikat ukończenia i egzamin z podstaw metodyki zarządzania projektami PRINCE2, w ramach projektu “Profesjonalne kadry sektora B+R” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (6-8 VIII 2013).

Wyjzady zagraniczne, warsztaty i konferencje:

 1. Udział w sympozjum: „Jaka forma kapitalizmu w Polsce?”, referat: „System spółdzielni Mondragón w Hiszpanii”, Wrocław 12-14 IV 1996.
 2. Udział w VIII Międzynarodowym Kongresie Ekonomistów COPE, referat: The Self-Managed Enterprise: Theoretical Principles, Łódź, 12-18 VII 1997.
 3. Udział w Międzynarodowym Kongresie nt. Uniwersytetów Iberoamerykańskich, referat: „El sistema de la educación de los economistas y juristas en las universidades españolas según las opiniones de los profesores de enseñanza”, Hiszpania, Walencja, 28-30 październik 1999.
 4. Udział w krajowej konferencji „Partycypacja pracownicza, echa przeszłości czy perspektywy rozwoju”, referat: „Partycypacja finansowa pracowników”, Łódź 10-11 wrzesień 2000.
 5. Udział w krajowej konferencji „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja, bezrobocie w Polsce”, referat: „Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji w gospodarce polskiej”, Łódź V 2001.
 6. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie”, referat: „Pozycja menedżerów wobec fuzji i przejęć przedsiębiorstw”, Łódź 15-16 IV 2002.
 7. Udział w Konferencji Naukowej „Region świętokrzyski w badaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach”, referat: „Świadomość ekologiczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, Kielce 26 IV 2002.
 8. Udział w Polsko-Norweskim Seminarium Kontaktowym „Połączmy się – program wymian i staży w Europie”, Jachranka 10 XII 2002.
 9. Udział w XIV Międzynarodowym Kongresie Ekonomistów COPE (temat konferencji: Global Business: Economic, Political, Social and Cultural Issues), referat: „Teorie degeneracji i rozwój spółdzielni pracowniczych” (współautor) oraz „Nadzór korporacyjny a innowacje. Wnioski z badań empirycznych” (współautor), Meksyk 12-19 VII 2003.
 10. Udział w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw”, referat: „Restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych”, Kraków 23-25 X 2003.
 11. Udział w 35 innych krajowych i międzynarodowych konferencjach (Egipt, Chile, Białowieża, Kielce, Hiszpania, Chiny, Łódź, Niemcy, Indie, Dubai, Grecja, Francja, Katowice, Warszawa, Singapur, Włochy, Cypr, Irlandia, Belgia, Dania, Turcja, Słowenia, Urugwaj, Wielka Brytania, Kuba, RPA, Tajlandia, Korea Południowa
 12. Udział w 27th Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF), referat: „Unconventional motivation tools in human resource management in transnational companies – model approach”, Institute for Business and Finance Research, LLC (IBFR), San Jose, Kostaryka, 28-31 maj 2019
 13. Udział w webinarium David B. Audretsch na temat „The Threat Posed by the Covid-19 Pandemic to Democracy & Entrepreneurship”, 13 XI 2020, organizatorzy: EBES, GLO

Nagrody:

 • Medal Brązowy za długoletnią służbę, UŁ, 26 V 2008;
 • List gratulacyjny PTE za opiekę naukową nad pracami magisterskimi, które zajęły I i III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie nauk ekonomicznych w roku 2013/2014 zorganizowanym przez PTE w Łodzi, 11 III 2015;
 • Medal „Za zasługi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach”, 26 V 2015;
 • Złota Odznaka UŁ, 13 X 2017;
 • Nagroda Rektora UŁ III stopnia za książkę “The Consequences of the Privatization for Employee-Owned Companies. Polish case in comparison to other EU countries” (2018).

Inne:

w ramach Uniwersytetu Łódzkiego:

 • opiekun specjalności międzykierunkowej na studiach stacjonarnych I stopnia „Kreowanie kompetencji menedżerskich”
 • członek Wydziałowej III Komisji ds. Przewodów Doktorskich
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020
 • stały egzaminator z ekonomii jako dyscypliny dodatkowej w egzaminach doktorskich.
 • Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Ekonomii od 1 VII 2018
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie
 • członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów
 • członek Uniwersyteckiej Komisji ds. studiów doktoranckich

 

poza Uniwersytetem Łódzkim:

 • Członek Senatu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach od października 2005 roku do września 2014; członek różnych komisji
 • Członek Komisji Socjalnej w PWSZ w Skierniewicach
 • Członek Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
 • Członek Rady Programowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach
 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru studentów w PWSZ w Skierniewicach
 • Członek Editorial Advisory Board and Review Committee of Journal of Global Economy (od IX 2009)
 • Członek Editorial Committee of COPE (Congress of Political Economist International)
 • Członek EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP (EFES)
 • Członek Congress of Political Economist International (COPE)
 • Członek PTE
 • XII 2003 – III 2007 – przewodniczący Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie TEXTON sp. z o.o.
 • Członek International Association for the Economics of Participation (IAFEP)
 • Członek Eurasian Business and Economics Society (EBES)
 • TQS-Universidades – Chile; Pełniona funkcja: Director de Desarrollo e Investigación (od 2014)
 • Recenzent artykułów do czasopisma Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego przy PTE w Łodzi. (lista B; 7 p.) i do Przeglądu Nauk Ekonomicznych przy PTE w Łodzi
 • Recenzent artykułów do czasopisma Gospodarka w Praktyce i Teorii/ Economy in Practice and Theory (lista B, 9 p.)
 • Recenzent artykułów do czasopisma Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, wydanie nr 3/2017, tom I, red. A. Piotrowska-Piątek (lista B, 9 p.)
 • Recenzent artykułów do czasopisma Journal of Global Economy; Journal of Global Economics, Management and Business Research; British Journal of Economics, Management & Trade; Archives of Current Research International; Asian Journal of Economics, Business and Accounting; Journal of Global Economy, Social Indicators Research (35 p. lista A); Environmental Science and Pollution Research (30 p. lista A); Journal of Business Economics and Management (20 p. lista A)
 • Członek SCIENCEDOMAIN international (SDI), członek/redaktor Kolegium Redakcyjnego Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Environmental Science and Pollution Research (czerwiec 2017-czerwiec 2021)
 • Członek AEA (American Economic Association)
 • Członek Rady Naukowej konferencji III International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Benevento, University of Sannio, 14-16 listopad 2018