Logo
Logo

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

prof. UŁ, Katedra Ekonomii Rozwoju  

e-mail: malgorzata.burchard@uni.lodz.pl

pokój A419, tel. 42 635 50 74

Zainteresowania badawcze:

ekonomia zasobów naturalnych, ekonomia zrównoważonego rozwoju, współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, zarządzanie środowiskowe.

Wybrane publikacje:

M. Burchard-Dziubińska, Prosument na rynku energii w Polsce – próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnych, M. Burchard-Dziubińska, [w:] Gospodarka w Praktyce i Teorii, 4 (41) 2015, s. 5 – 19.

M. Burchard-Dziubińska, Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, [w:] Bogusław Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, 2015, s. 334 – 348

M. Burchard-Dziubińska, Social responsibility, consumption and production patterns in textile and cloth industry in Poland, [w:] “Economic and environmental studies”, Vol. 15, No. 3 (35/2015), September 2015, s. 257 – 270.

M. Burchard-Dziubińska, Polityka inteligentnego i trwałego rozwoju, [w:] Ekonomia i Środowisko 3(58) 2016, s. 74 – 87.

M. Burchard-Dziubińska, Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym – przykład Łodzi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46/1 2016, s. 235 – 246.

M. Burchard-Dziubińska, Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, [w:] Ekonomia XXI wieku, 4(12) 2016, s.  46 – 56.

M. Burchard-Dziubińska, Gospodarka niskoemisyjna w mieście, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),   Łódź, 2016, s. 165 – 189.

M. Burchard-Dziubińska, Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, A. Rzeńca (red.),  Łódź, 2016, s. 143 – 163.

M. Burchard-Dziubińska, Etyczne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, [w:] Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, I. Czechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 221 – 240.

M. Burchard-Dziubińska, Cradle to cradle approach in development of resource-efficient economy, [w:] Ekonomia i Środowisko, 1(60) 2017, s. 8 – 17.

M. Burchard-Dziubińska, T. Jakubiec, The Role of Green Public Procurement in the Implementation of Sustainable Development. City of Łódź Case Study, [w:] Barometr Regionalny Vol.16, 4(54) 2018,  p. 123 – 129.

M. Burchard-Dziubińska, Czy znamy stany docelowe rozwoju? O znaczeniu koncepcji ładu zintegrowanego, [w:] A. Płachciak, P. Rogal (red.) Od statystyki do jakości życia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Borysowi 2018, 205 – 211.

M. Burchard-Dziubińska, Kongresy ekonomistów polskich w działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, 1(80), s. 45 – 46.

M. Burchard-Dziubińska, Air pollution and health in Poland: anti-smog movement in the most polluted Polish cities, Ekonomia i Środowisko, 2 (69), 2019, p. 76 – 90.

M. Burchard-Dziubińska, T. Jakubiec, Sustainable Public Procurement as an instrument for the implementation of Sustainable Development in European Union, [in:] Social, Economic, and Environmental Impacts Between Sustainable Financial Systems and Financial Markets, IGI Global, 2019, p. 77 – 95.

M. Burchard-Dziubińska, T. Mygmarjav, Traditional pastoralism or mining? Conflict of interest in access to natural pastures in Mongolia and the problem of ecological and environmental justice, Ekonomia i Środowisko, 2019, 4(71), p. 56 – 68.

M. Burchard-Dziubińska, I. Dziubiński, Use of economic incentives in development of circular economy in municipal waste management, Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 2019, 140, s. 29 – 38

M. Burchard-Dziubińska, Ludy tubylcze Amazonii  a prawa człowieka – nowa odsłona starego problemu, [w:] A. Kuzior (red.), Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, Politechnika Śląska, 2020, 31 – 40.

Prowadzone przedmioty:

ekonomia, gospodarka a środowisko, ekonomia środowiska, ekonomia w naukach przyrodniczych, Economy and Environment, Integrated Management System.

Pobyty zagraniczne:

 • 1989 DAAD Scholarship University of Mannheim
 • 1996 Norwegian Government Scholarship in Work Research Institute in Oslo,
 • 1996 Scholarship at the Halmstad University,
 • 2005 i 2013 Ludwig Erhard Stiftung, Gesamteuropäische Studienwerk e.V. (GESW) Vlotho,
 • 2014 Santander Univeridades, The Lauder Institute, Wharton School, University of Pennsylvania.
 • 2018 University of Santiago de Compostela – Erasmus
 • 2018 University of Ioannina – Erasmus
 • 2018 Toluca – szkoła letnia

Nagrody:

Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2015 r. za książkę: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, (współautorstwo A. Rzeńca i D. Drzazga, Wyd. UŁ 2014)

Inne:

 • przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • członkini Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 • członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
 • redaktor naczelna czasopisma Gospodarka w praktyce i teorii; 2009- 2019
 • członkini komitetu redakcyjnego czasopisma Ekonomia i Środowisko;
 • ekspert NCBiR.