Kierunki badań

Główne kierunki badań naukowych Instytutu Ekonomii obejmują:

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • Bezrobocie i zatrudnienie,
 • Handel międzynarodowy,
 • Innowacyjność gospodarki,
 • Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Nowa ekonomia instytucjonalna,
 • Nurty teoretyczne w ekonomii,
 • Partycypacja pracownicza i finansowa,
 • Polityka fiskalna i pieniężna,
 • Polityka państwa na rynku pracy,
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej,
 • Proces rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej,
 • Rola usług w rozwoju gospodarczym,
 • Rozwój zrównoważony.

W Instytucie Ekonomii prowadzone są obecnie prace badawcze w ramach działalności statutowej.

 • Nowe formy organizacji działalności na rynku fonograficznym
 • Modele nowej ekonomii politycznej
 • Innowacyjność polskiej gospodarki
 • Zmiany strukturalne polskiej gospodarki po roku 1990
 • Regionalne efekty polityki fiskalnej
 • Synchronizacja wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro w kontekście teorii optymalnego obszaru walutowego
 • Nieliniowe efekty dyskrecjonalnej polityki fiskalnej w cyklu koniunkturalnym
 • Innowacyjność, konkurencyjność i zatrudnienie
 • Samozatrudnienie wśród ludzi do 30 roku życia: przyczyny i efekty
 • Nieliniowe modele w analizie zmiennych finansowych
 • Modele czynnikowe w analizie danych finansowych
 • Analiza procesów rozwojowych wybranych krajów (Brazylia, Japonia, Chiny, Chile)
 • Ekonomia rozwoju a przedsiębiorstwa wielonarodowe
 • Rozwój i transformacja społeczno-gospodarcza w ujęciu neoinstytucjonalnym
 • Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska
 • Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi w procesie rozwoju
 • Ekonomiczno-społeczna oraz środowiskowa analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem branży rolnej
 • Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w kontekście napływu inwestycji zagranicznych
 • Perspektywy rozwoju lokalnych rynków biomasy rolnej
 • Uwarunkowania popytowe rynku biomasy rolnej
 • Rynek ubezpieczeń wobec aktualnych wyzwań strategicznych
 • Efekt ROPO (Research Online, Purchase Offline – wyszukaj w Internecie, kup w sklepie) wśród polskich użytkowników internetu
 • Ekonomiczne aspekty współpracy w ramach ASEM a zrównoważony rozwój – temat kontynuowany
 • Integracja wybranych regionów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską – wykorzystanie doświadczeń Polski na przykładzie regionu łódzkiego
 • Ekonomiczne i ekologiczne determinanty transformacji w kierunku zielonej gospodarki w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej na przykładzie wybranych sektorów
 • Zrównoważone rolnictwo w regionie łódzkim
 • Procesy integracji regionalnej w gospodarce światowej: stan i perspektywy, na przykładzie Unii Europejskiej, Wspólnoty Gospodarczej ASEAN i NAFTA
 • Zrównoważony Rozwój – Dążenie do budowy gospodarki cyrkularnej w kontekście polityki przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym na poziomie europejskim i globalnym
 • Financial services input as a source of economic growth in the European Union countries
 • Efektywność nadzoru korporacyjnego w spółkach
 • Nadzór korporacyjny a stabilizacja sektorów finansowych
 • Analiza transgranicznych barier na drodze wdrażania programów partycypacji finansowej
 • Transformacja stosunków przemysłowych w Polsce – proces europeizacji partycypacji pracowniczej
 • Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach publicznych w Polsce
 • Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji
 • Nadzór korporacyjny a upadek Lehman Brothers
 • Nadzór korporacyjny a stabilność polskich banków publicznych
 • Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej
 • Czynniki polityczne w procesach wzrostu gospodarczego
 • Modele pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce i w wybranych krajach UE – dobre praktyki
 • Luka innowacyjna między Polską a krajami Unii Europejskiej
 • Innowacje a wzrost gospodarczy w krajach UE
 • Kulturowe uwarunkowania innowacyjności gospodarki
 • Wpływ zmian struktury zatrudnienia na konkurencyjność polskiej gospodarki
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 2005-2014
 • Ekonomia wobec globalnego kryzysu
 • Polityka pasywna i aktywna na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • Outsourcing offshoring usług biznesowych
 • Polityka pieniężna a bezrobocie
 • Determinanty popytu na pracę i bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Instytucje rynku pracy a płace, ceny, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Unii Europejskiej
 • Oszacowanie regionalnego zróżnicowania uporczywości inflacji w Polsce
 • Przemiany instytucjonalne w polskim szkolnictwie wyższym
 • Analiza instytucjonalnych uwarunkowań rynku pracy
 • Analiza wpływu wybranych czynników instytucjonalnych na rozkład dochodów kobiet i mężczyzn w Polsce oraz wysokość międzypłciowej luki płacowej w przekroju grup wiekowych i według poziomu wykształcenia
 • Reformy finansowe na przestrzeni wieków
 • Łódzki Okręg Przemysłowy
 • Rola instytucji w rozwoju gospodarczym wybranych krajów
 • Model homo oeconomicus: pochodzenie i losy
 • Ekonomiczne aspekty wojny totalnej. Myśl Jana Gottlieba Blocha
 • Transformacja spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce po roku 1989 w świetle nowej ekonomii politycznej
 • System społeczno-ekonomiczny Jamesa M. Buchanana
 • Przedmiot i metoda nowej ekonomii politycznej
 • „Amerykański sen” – złota era amerykańskiego kapitalizmu 1945-1970