Konferencje

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko przyrodnicze a rozwój”

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do naukowców z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, a także prawa, nauk przyrodniczych i technicznych. Celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana poglądów na temat:

  • przyrodniczych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • koncepcji biogospodarki i gospodarki cyrkulacyjnej;
  • rozwijania dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekosystemami i gospodarką wodną;
  • etyki w gospodarowaniu zasobami naturalnymi;
  • wyceny usług ekosystemowych;
  • rozwoju instytucji służących trwałemu i społecznie sprawiedliwemu wykorzystywaniu zasobów przyrodniczych

Konferencja odbędzie się 25-26 września 2018 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

Więcej informacji na stronie konferencji.

XXI konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”

Wychodząc naprzeciw niesłabnącej potrzebie refleksji na temat znaczenia etycznego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej podjęliśmy się organizacji kolejnej, XXI edycji konferencji „Etyka w życiu gospodarczym”. Żywimy przekonanie, że w obliczu obecnych problemów stojących przed gospodarką europejską i globalną, wszelkie działania mogące wpłynąć na kształtowanie świadomości etycznej uczestników życia gospodarczego nabierają szczególnej wagi.

Wobec wyzwań stojących dziś przed edukacją wyższą, mających swe źródło zarówno w czynnikach demograficznych, jak i kulturowych, dostrzegamy również konieczność poszerzenia obszaru tematycznego konferencji poprzez podjęcie dyskusji na temat dylematów etycznych związanych z pracą naukową i aktywnością akademicką.
Tegoroczna konferencja odbędzie się 11-12 maja na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43.

Więcej informacji na stronie konferencji.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju
Gospodarka, Środowisko, Inwestycje”

Serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, która odbędzie się 2 czerwca 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja jest inicjatywą członków SKN Ekobiznes i studentów UŁ. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”. Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo–badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno–gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji.

 

 

Konferencja „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 r.w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, ul. Rogowskiej 26.  Organizatorem konferencji jest Katedra Mikroekonomii UŁ oraz Katedra Makroekonomii UŁ. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.makroekonomia.uni.lodz.pl.
Proponowana tematyka konferencji:
–      Uwarunkowania i determinanty wzrostu gospodarczego.
–      Polityka gospodarcza a rynek pracy.
–      Funkcjonowanie rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.
–      Innowacyjność polskiej gospodarki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
–      Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty teoretyczne i strategie jej rozwoju.
–      Nierównowaga finansów publicznych w Polsce. Diagnoza i metody naprawy.
–      Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego.
–      Interwencjonizm versus wolny rynek. Spór o politykę gospodarczą.