Logo
Logo

Historia Instytutu

Geneza powstania Instytutu Ekonomii związana jest z utworzeniem Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1945 i powstaniem w jego ramach między innymi Wydziału Prawno-Ekonomicznego. To właśnie na tym Wydziale działała Katedra Ekonomii, którą kierował prof. nadzw. Wacław Fabierkiewicz. Dalsze dzieje Katedry Ekonomii kształtowały się następująco:

 • W roku 1949 utworzono samodzielną uczelnię – Wyższą Szkołę Ekonomiczną, którą kierowali kolejno prof. Antoni Konopka i dr Jan Mujżel.

Prof. Jan Mujżel

 • W latach 1961-1964 w ramach Katedry powstały dwa zakłady: Zakład Kapitalizmu oraz Zakład Socjalizmu.
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna została włączona do UŁ w roku 1961.  Wraz z katedrami socjologicznymi ,przeniesionymi z Wydziału Filozoficzno-Historycznego   UŁ, utworzony został Wydział Ekonomiczny. Nazwa tego Wydziału została zmieniona na Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  w roku akademickim 1964/65.
 • W roku 1970 Katedra Ekonomii została przekształcona w Instytut Ekonomii Politycznej, który działał do roku 1992. Dyrektorami Instytutu byli kolejno: prof. dr hab. Jan Mujżel, prof. dr hab. Leszko Miastkowski, doc. dr hab. Wiesław Caban oraz prof. dr hab. Stefan Krajewski.
 • W roku 1992 Instytut Ekonomii Politycznej został przekształcony w Katedrę Ekonomii kierowaną przez prof. dr hab. Stefana Krajewskiego. W skład Instytutu wchodziły: Zakład Funkcjonowania Gospodarki – kierownik prof. dr hab. Stefan Krajewski, Zakład Podstaw Ekonomii – kierownicy: prof. dr hab. Roman Milewski oraz prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz, Zakład Teorii Wzrostu Gospodarczego – kierownik prof. dr hab. Cezary Józefiak, Zakład Współczesnych Teorii Ekonomicznych – kierownicy: prof. dr hab. Marek Belka oraz prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski oraz Zakład Ekonomiki Obrony kierowany przez prof. dr hab. Wiesława Bednarka.

Prof. Cezary Józefiak

 • Rok 2003 przyniósł kolejne przekształcenie Katedry Ekonomii w Instytut Ekonomii, w skład którego weszły następujące jednostki: Katedra Makroekonomii kierowana przez prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej kierowana przez prof. zw. dr hab. Stanisława Rudolfa, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej kierowana przez prof. zw. dr hab. Zofię Wysokińską, Katedra Ekonomii Rozwoju kierowana przez prof. zw. dr hab. Ryszarda Piaseckiego, Katedra Mikroekonomii kierowana przez prof. nadzw. dr hab. Witolda Kasperkiewicza oraz Zakład Funkcjonowania Gospodarki kierowany przez prof. nadzw. dr hab. Stefana Krajewskiego.
 • W roku 2011 nastąpiły kolejne, znaczące zmiany w Instytucie. Ze stanowiska Dyrektora Instytutu Ekonomii odszedł  prof. zw. dr hab. Stefan Krajewski, a Jego miejsce zajęła prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska. Zmiany zaszły także na stanowiskach Kierowników Katedr. Kierownikiem Katedry Funkcjonowania Gospodarki została (w miejsce prof. dra hab. Stefana Krajewskiego) prof. nadzw. dr hab. Joanna Działo, natomiast Kierownikiem Katedry Ekonomii Instytucjonalnej – po ustąpieniu prof. Stanisława Rudolfa –  dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ.
 • W roku 2012 ze stanowiska Dyrektora Instytutu odeszła prof. dr hab. Zofia Wysokińska, a Jej miejsce zajął prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.
 • W roku 2013 włączono do Instytutu Ekonomii Katedrę Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ pod kierownictwem prof. dra hab. Janusza Skodlarskiego.
 •  W roku 2016 kierownikiem KHMEiHG został dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ.
 • W 2017 roku włączono do Instytutu Katedrę Wymiany Międzynarodowej, której kierownikiem był wówczas prof. dr hab. Janusz Świerkocki. Od 2019 roku tę funkcję sprawuje dr hab. Anetta Kuna-Marszałek, prof. UŁ.
 • W 2018 roku stanowisko dyrektora Instytutu Ekonomii objął dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ. Jego zastępcą został dr Andrzej Kacprzyk.
 • W 2020 roku Katedra Ekonomii Instytucjonalnej połączyła się z Katedrą Mikroekonomii  i funkcjonują jako Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii pod kierownictwem dra hab. Piotra Urbanka, prof. UŁ. Stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomii objął po raz drugi dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ, a jego zastępcą została dr hab. Anetta Kuna-Marszałek.

Obecnie w skład Instytutu wchodzi 7 Katedr, w których zatrudnionych jest 66 pracowników naukowych i dydaktycznych. Aktualna struktura jednostki znajduje się tutaj.

Z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego wywodzi się kilku byłych ministrów finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej, Infrastruktury, Budownictwa i Polityki Regionalnej. W szeregach pracowników Instytutu znajdowali się również m.in.: czterej szefowie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, szef Urzędu Antymonopolowego, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz wice przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Prof. Marek Belka

Pracownicy Instytutu pełnili także odpowiedzialne funkcje w strukturze nauki polskiej m.in.: dwóch dyrektorów Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, dyrektora Centrum im. A. Smitha, kilku członków Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.