Logo
Logo

Dr Tomasz Grabia

adiunkt, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

e-mail: tomasz.grabia@uni.lodz.pl

pokój A327, tel. 42 635 55 14Zainteresowania badawcze:

inflacja, rynek pracy, polityka makroekonomiczna, krzywa Phillipsa.

Wybrane publikacje:

 1. Grabia T., Kwiatkowski E. (2018), Pieniądz i inflacja, [w:]
  Milewski R., Kwiatkowski E. /red./, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 2. Grabia T. (2016), Problemy polityki fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, Główny Urząd Statystyczny.
 3. Grabia T. (2016), Polska, Czechy czy Węgry – który kraj jest najbliżej strefy euro?, „Studia Europejskie”, nr 1, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Grabia T. (2016), Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata, „Ekonomista”, nr 4.
 5. Grabia T. (2015), Finanse publiczne najważniejszych gospodarczo krajów europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, Warszawa.
 6. Grabia T. (2015), Ewolucja koncepcji krzywej Phillipsa. Przypadek Polski lat 1990-2012, [w:] Kwiatkowski E., Liberda B. /red./, Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Grabia T. (2015), Makroekonomiczne uwarunkowania poziomu życia społeczeństwa w PRL i III RP. Analiza porównawcza, „Polityka Społeczna”, nr 2, IPiSS, Warszawa.
 8. Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W. (2014), Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 9. Grabia T. (2014), Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa, „Gospodarka Narodowa”, nr 5.

Prowadzone przedmioty:

mikroekonomia, makroekonomia, podstawy makro- i mikroekonomii, ekonomia menedżerska, determinanty efektywności polityki fiskalnej i pieniężnej.

Udział w projektach badawczych:

 • (2018-2020) Projekt „System prognozowania polskiego rynku pracy”,nr projektu 02.04.00-00-0083/17-00, stanowisko – Ekonomista Specjalista ds. makroekonomii, Członek Zespołu Ekonomistów

Kursy i szkolenia:

 • (2014) Nowe dotacje w perspektywie finansowej 2014-2020, Program „Horyzont 2020 i COSME”, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
 • (2013) Komercjalizacja wyników prac badawczo –rozwojowych, Projekt „Profesjonalne kadry sektora B+R”
 • (2013) PRINCE 2 Foundation Examination, APMG International, Altkom Akademia

Pobyty zagraniczne:

 • (2018) VSB – Technical University of Ostrava, Program ERASMUS+

Nagrody:

 • Nagroda Rektora UŁ (zespołowa – II stopnia) za książkę:  Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W., Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014 .