Logo
Logo

Dr Zbigniew Kuchta

adiunkt, Katedra Funkcjonowania Gospodarki

e-mail: zbigniew.kuchta@uni.lodz.pl

pokój A316, tel. 42 635 51 47Zainteresowania badawcze:

dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej.

Wybrane publikacje:

1.Kuchta Z. (2014) „Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali. Analiza empiryczna dla Polski”, Gospodarka Narodowa, 6/2014, 31 – 56.

2. Kuchta Z. (2012) „Wpływ utraty autonomicznej polityki pieniężnej na absorpcję zaburzeń egzogenicznych” [w:] Krajewski P. (red.) Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 86 – 123.

3. Kuchta Z., Piłat K. (2010) „Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego Hansena do gospodarki Polski”, Gospodarka Narodowa, 11-12/2010, 19 – 39.

4. Mackiewicz M., Krajewski P., Kuchta Z., Mazurek M., Nowakowski M. (2009) „Długookresowe prognozowanie zmiennych ekonomicznych na podstawie bardzo krótkich szeregów czasowych”, Wiadomości Statystyczne, 9/2009, 33 – 41.

Prowadzone przedmioty:

matematyka ekonomiczna, wprowadzenie do modeli równowagi ogólnej, makroekonomia II

Udział w projektach badawczych:

  • „Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów”, 2018-2021, projekt NCN w ramach konkursu SONATA 15 – wykonawca
  • „Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją”, 2015-2018, projekt NCN w ramach konkursu OPUS 8 – wykonawca