Logo
Logo

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

profesor zwyczajny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

e-mail: zofia.wysokinska@uni.lodz.pl

pokój A311, tel. 42 635 51 50Zainteresowania badawcze:

ekonomia międzynarodowa, integracja europejska, zrównoważony rozwój.

Wybrane publikacje:

 1. Zofia Wysokińska (2018), Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 21, Issue 3, ss. 75–93;
 2. Zofia Wysokińska (2017), Effects of Poland’s Pro‑Export Policy Implementation in the Context of the Plan for Responsible Development – a Preliminary Comparative Assessment, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 4, ss. 101–123;
 3. Zofia Wysokińska (2017), Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Volume 4, no. 3-4, ss. 9-20;
 4. Zofia Wysokińska (2017), Millenium Development Goals/UN and Sustainable Development Goals/UN as Instruments for Realising Sustainable Development Concept in the Global Economy, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 20, Issue 1, ss. 101-118;
 5. Zofia Wysokińska (2017), Polityka Innowacyjna Unii Europejskiej – podstawy teoretyczne i aspekty empiryczne, [w:] Tomasz Domański (red.), Przedsiębiorczość. Innowacyjność. Konkurencyjność. Polskie doświadczenia na tle innych krajów, Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, ss. 153-169;
 6. Zofia Wysokińska (2016), The “New” Environmental Policy of the European Union: A Path to Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of Climate Change, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Volume 19, Issue 2, ss. 57-73;
 7. Zofia Wysokińska, Janina Witkowska (2016), Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 8. Zofia Wysokińska (2015), Refleksje o pieriestrojce polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu, Eastern Review, No. 4, ss. 25-41;
 9. Zofia Wysokińska (2015), Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts), Fibres & Textiles in Eastern Europe, Volume 23,  Issue 6 (114), ss. 14-22;
 10. Zofia Wysokińska (2013), Polityka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, [w:] Bogusław Kaczmarek Waldemar Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 21-35.

Prowadzone przedmioty:

 • Environmental Goods and Services Markets,
 • International Cooperation in Environmental Protection,
 • Sustainable Development,
 • euroregiony wobec problemów społecznych w UE,
 • ekobiznes,
 • European Integration Economics,
 • rynki towarów i usług środowiskowych,
 • Economics of European Integration II,
 • European Integration Economics,
 • zrównoważony rozwój.

Udział w projektach badawczych:

 • Finanse publiczne a przedsiębiorczość ludzi starszych, instytucja przyznająca/finansująca projekt: MNiSzW, czas trwania projektu: 02.01.2013–31.01.2013, funkcja: kierownik;
 • Project Practis (Privacy – Appraising Challenges to Technologies and Ethics), nr projektu 244541, instytucja przyznająca/finansująca projekt: Ramowe Programy Komisji Europejskiej, czas trwania projektu: 1.07.2010–31.12.2013, funkcja: kierownik;
 • Project PATS (Privacy Awareness Through Security Branding), nr projektu: 230473, instytucja przyznająca/finansująca projekt: Ramowe Programy Komisji Europejskiej, czas trwania projektu: 1.08.2010–29.02.2013, funkcja: kierownik.

Pobyty zagraniczne:

-W okresie 1990–1998 stypendystka:

 • Fundacji Frydrycha Eberta,
 • programu Komisji Europejskiej ACE,
 • programu stypendialnego rządu Wielkiej Brytanii zrealizowanego w Uniwersytecie w Cambridge
 • programu stypendialnego European University Institute we Florencji
 • programu stypendialnego National University of Ireland.

-Wykłady na Uniwersytetach w Rouen, w Eastern Oregon/USA, w Wiedniu oraz w Kolonii.

Nagrody:

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne w roku 2014, przyznana w październiku 2015 r.

Inne:

I. Recenzja książki p.t. New Structural Policy in an Open Market Economy, red. naukowa – Justin Yifu Lin i Alojzy Z. Nowak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018

II. Ekspertyza dla Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (2016), Analiza ekonomiczna zasadności wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie powikłaniom chorobowym stóp

III. Recenzja monografii (2016): Strategia rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

IV. Czynne uczestnictwo w konferencji naukowej: „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność”, Kraków-21.09.2018, tytuł referatu: Effects of the policy of export expansion in Poland in the context of recommendations of the global organizations

V. Współpraca naukowa z Vasyl Stefanyk Precarpatian National University. Przygotowanie wspólnego projektu w ramach Maria-Skłodowska-Curie Fund

VI. Praca w redakcjach czasopism naukowych:

-redaktor naczelny czasopisma COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE;

-członek komitetu redakcyjnego Journal of Vasyl Stefanyk Precarpatian National University.

-członek komitetu redakcyjnego Eastern Journal of European Studies.

VII. Opiekun specjalności Ecobusiness na kierunku Ekonomia w języku angielskim studia stacjonarne I stopnia

VIII. Członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju – Zespół ds. Współpracy z Zagranicą

IX. Członek Rady konsultacyjnej kierunków ekonomia, ekonomia w języku angielskim, Economics and International Business, ekonomia ekobiznes.

X. Dyrektor programowy ds. współpracy z uczelniami chińskimi (kadencja 2016-2020).

XI. Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej.

XII. Członek III Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie ekonomii (nurt instytucjonalny) WES UŁ

XIII. Członek Komisji X ds. w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych WES UŁ

XIV. Prorektor ds. współpracy z zagranicą w latach 2008-2016

XV. Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w latach 2002-2009

XVI. stworzenie nowego, uruchomionego po raz pierwszy kierunku studiów (rok akad. 2015/2016)

 • ekonomia ekobiznes I stopnia – profil praktyczny
 • ekonomia ekobiznes II stopnia – profil praktyczny
 • ekonomia ekobiznes – studia I stopnia w języku angielskim – profil praktyczny
 • ekonomia ekobiznes – studia II stopnia w języku angielskim – profil praktyczny

XVII. Zorganizowanie w Uniwersytecie Łódzkim unikalnej Depozytowej Biblioteki Organizacji Narodów Zjednoczonych

XVIII. Wcześniej pełnione funkcje:

 • członek Zarządu International Trade and Finance Association IT&FA (Prezydent – 2008)
 • członek Stowarzyszenia Badaczy Wspólnoty Europejskiej -PECSA
 • sekretarz Naukowy Rady Polityki Ekonomicznej w Ministerstwie Gospodarki
 • koordynator z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego amerykańskiego programu pomocowego finansowanego z USAID p.n. MANTREE –Management Training Eastern Europe realizowanego we współpracy w University of Wisconsin Madison
 • profesor Jean Monnet od roku 2001 – tytuł przyznany przez Komisję Europejską
 • ekspert oraz członek trzech grup roboczych w organizacjach międzynarodowych, takich jak: OECD (1999; 2001) i w ramach ECOFIN- Komisji Europejskiej (2006)
 • doradca w Ministerstwie Gospodarki – reprezentowanie Polski na 5th Global Forum on Reinventing Government w Mexico-City na indywidualne zaproszenie ONZ
 • w latach 2003-2009 członek międzynarodowej sieci Global Government Innovators Network zorganizowanej przez Ash Institute of Democratic Governance z John Kennedy School of Government – Harvard University
 • koordynator dużego międzynarodowego projektu dydaktycznego GAVA, w ramach którego z Partnerami z Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji przygotowywano program kształcenia nowego międzynarodowego kierunku studiów Governance for Sustainable Development.