• Bębnowski Damian, Matera Rafał; Przegląd regulacji praw własności w Polsce w pierwszych miesiącach niepodległości (listopad 1918 - luty 1919); Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku
 • Bębnowski Damian; Wokół przedsiębiorczości katolickiej. Reminiscencje z odczytania "Rerum Novarum" Leona XIII na nowo; Łódzkie Studia Teologiczne
 • Bębnowski Damian; Wybrane instytucje włączające w Drugiej Rzeczpospolitej do 1926 roku; PRZEGLĄD ZACHODNI
 • Burchard-Dziubińska Małgorzata; Czy znamy stany docelowe rozwoju? O znaczeniu koncepcji ładu zintegrowanego; Od statystyki do jakości życia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Borysowi
 • Burchard-Dziubińska Małgorzata; Kongresy ekonomistów polskich w działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Burchard-Dziubińska Małgorzata; The Role of Green Public Procurement in the Implementation of Sustainable Development. City of Łódź Case Study; BAROMETR REGIONALNY
 • Bystrov Victor; Measuring the Natural Rates of Interest in Germany and Italy; Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
 • Dorożyński Tomasz, Kuna-Marszałek Anetta; Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries:  the Role of Institutional Quality; New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth
 • Dorożyński Tomasz, Świerkocki Janusz; Determinants of Investment Attractiveness of Polish Special Economic Zones; Entrepreneurial Business and Economics Review
 • Dorożyński Tomasz, Świerkocki Janusz; Location Advantages of the Lodz Region: Where Are We 5 Years Later?; New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth
 • Dorożyński Tomasz; Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów
 • Doryń Wirginia; Analiza wydźwięku dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieniężnej; Wiadomości Statystyczne
 • Drzymała Agnieszka; Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni fotowoltaicznych; Przegląd Elektrotechniczny
 • Drzymała Agnieszka; Handel żywnością między UE a Japonią; Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • Dworak Edyta; Innovativeness of the Polish economy in relation to the Visegrad Group countries; Economic and Environmental Studies
 • Dworak Edyta; Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce; Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Dzionek-Kozłowska Joanna, Kowalski Kamil, Matera Rafał; The Effect of Geography and Institutions on Economic Development: The Case of Lodz; JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY
 • Dzionek-Kozłowska Joanna; ; Model homo oeconomicus. Geneza, ewolucja i wpływ na rzeczywistość gospodarczą
 • Dzionek-Kozłowska Joanna; The Trolley Problem revisited. An exploratory study; Annales. Etyka w życiu gospodarczym
 • Dziuba Radosław; ; Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju - Gospodarka. Środowisko. Inwestycje
 • Dziuba Radosław; Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej; Wiadomości Statystyczne
 • Dziuba Radosław; Opportunities and Conditions for the Development of Green Entrepreneurship in the Polish Textile Sector; FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE
 • Dziuba Radosław; Textile Sector of the Visegrad Group Countries in Trade with the European Union; FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE
 • Gabrielczak Piotr, Serwach Tomasz; The links between firm-level productivity and modes of international expansion of firms from the Lodz Voivodeship; Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
 • Gajewski Paweł; Demand and supply shock symmetry across Polish voivodeships; Studia Regionalne i Lokalne
 • Gajewski Paweł; Determinants and Economic Effects of New Firm Creation: Evidence from Polish Regions; EASTERN EUROPEAN ECONOMICS
 • Gajewski Paweł; Patterns of regional inflation persistence in a C.E.E. country. The case of Poland; Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
 • Godłów-Legiędź Janina; The institutional context of rationality; Annales. Etyka w życiu gospodarczym
 • Grabia Tomasz; Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę; STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
 • Grabia Tomasz; Determinanty podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski; Gospodarka i finanse we współczesnym świecie
 • Janus Agnieszka; Istota i miejsce finansowania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Janus Agnieszka; Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa; PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Janus Agnieszka; Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym otoczeniu rynkowym; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Klepczarek Emilia; ; Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków
 • Kobus-Ostrowska Dorota; ; Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne
 • Kobus-Ostrowska Dorota; Development opportunities of disabled people in selected EU countries: A comparison; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Kobus-Ostrowska Dorota; Prawdy i mity o bezrobociu wsród osób niepełnosprawnych w Polsce; Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych  w obliczu wyzwań współczesnego świata
 • Kobus-Ostrowska Dorota; Status prawny osoby niepełnosprawnej w wybranych aktach normatywnych Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Kobus-Ostrowska Dorota; Theory and Reality on Working Life of People with Disability:The Case in Poland; World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences
 • Kowalski Kamil, Matera Rafał; Cotton Matters. A Recognition and Comparison of the Cottonopolises in Central-Eastern Europe during the Industrial Revolution; FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE
 • Kozłowski Maciej; Caja Laboral Popular jako przykład rozwoju spółdzielni pracowniczej w sektorze bankowym; Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
 • Krajewski Piotr, Piłat Katarzyna; Środowiskowe efekty ekspansji fiskalnej - zastosowanie modelu RBC; Wiadomości Statystyczne
 • Krajewski Piotr, Szymańska Agata; Znaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej; Ekonomista
 • Krajewski Piotr; The Effectiveness of Fiscal Policy in case of Liquidity Constrains; Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research
 • Kuna-Marszałek Anetta; Green Bonds – Trends and Development Perspectives; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
 • Kurczewska Agnieszka; The interplay between cognitive, conative, and affective constructs along the entrepreneurial learning process; Education and Training
 • Kwiatkowski Eugeniusz; 90 lat łódzkiej ekonomii
 • Kwiatkowski Eugeniusz; Podaż pracy w Polsce - dotychczasowe tendencje  i projekcje na przyszłość; Studia Demograficzne
 • Kwiatkowski Eugeniusz; Problem bezrobocia w nauce społecznej Kościoła i ekonomii; Annales. Etyka w życiu gospodarczym
 • Kwiatkowski Eugeniusz; Procesy przystosowawcze na rynku pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne pracowników i rola instytucji rynku pracy - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej; Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania
 • Lewandowski Krzysztof; The Standard of Living of a Population: a Comparative Analysis of Armenia and Poland; COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • Lipińska Danuta; The Water-wastewater-sludge Sector and the Circular Economy; COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • Mackiewicz Michał; Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw
 • Mackiewicz Michał; Własna firma. Od pomysłu do działającego przedsiębiorstwa
 • Mackiewicz Michał; Środowiskowe efekty ekspansji fiskalnej - zastosowanie modelu RBC; Wiadomości Statystyczne
 • Majchrowska Aleksandra; Impact of minimum wage increase on gender wage gap: Case of Poland; ECONOMIC MODELLING
 • Majchrowska Aleksandra; Occupational segregation and wage differences: the case of Poland; INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER
 • Majchrowska Aleksandra; Wage returns to differet education levels: Evidence from Poland; Ekonomista
 • Matera Rafał; Wybrane instytucje włączające w Drugiej Rzeczpospolitej do 1926 roku; PRZEGLĄD ZACHODNI
 • Michalak Dorota; Smart city. Elementy zarządzania środowiskiem i infrastrukturą miasta inteligentnego
 • Michalak Dorota; EFFECTIVE WATER MANAGEMENT AS AN IMPORTANT ELEMENT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN POLISH CITIES ; Ekonomia i Środowisko
 • Michalak Dorota; Impact of weather conditions yield; Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Młodawska-Bronowska Jolanta; Nowa ekonomia keynesowska na usługach polityki monetarnej Banku Japonii i polityki fiskalnej rządu w okresie Abenomiki; Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii
 • Nyk Mariusz; Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?; STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
 • Nyk Mariusz; Przestrzenne uwarunkowania płac. Przypadek województwa łódzkiego; Gospodarka i finanse we współczesnym świecie
 • Piasecki Ryszard; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z rynków wschodzących w świetle teorii; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Piasecki Ryszard; DEFINIENDO LOS DESAFÍOS. La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas multinacionales en países de desarrollo medio: evidencia de multinacionales en Chile (AMC) y Polonia (KGHM); Responsabilidad Social Empresarial: Un desafío corporativo
 • Piasecki Ryszard; DEFINIENDO LOS DESAFÍOS. Responsabilidad Social: Los desafíos y sus limitaciones; Responsabilidad Social Empresarial: Un desafío corporativo
 • Piasecki Ryszard; The Challenges of Artificial Intelligence; Europe-Against the Tide
 • Piasecki Ryszard; The post-neoliberal US economy: the new active role of the state is necessary; CIFE Policy Paper
 • Piłat Katarzyna; (A)symetryczne szoki popytowe i podażowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; Wiadomości Statystyczne
 • Roszkowska Sylwia; Diversity in Returns to Education in Europe. The Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach; Argumenta Oeconomica
 • Roszkowska Sylwia; Macroprudential policy instruments and procyclicality of loan-loss provisions – Cross-country evidence; Journal of International Financial Markets Institutions & Money
 • Roszkowska Sylwia; Returns to skills and work experience in Europe. Same or different?; Bank i Kredyt
 • Roszkowska Sylwia; The Impact of Capital on Lending in Economic Downturns and Investor Protection – the Case of Large EU Banks; Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
 • Roszkowska Sylwia; The joint effect of borrower targeted macroprudential instruments and capital regulations on procyclicality of loan-loss provisions; Copernican Journal of Finance & Accounting
 • Skorupińska-Cieślak Katarzyna; Stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa porównawcza; Studia Prawno-Ekonomiczne
 • Skorupińska-Cieślak Katarzyna; The failure of a new form of employee representation: Polish works councils in comparative perspective; EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS
 • Skorupińska-Cieślak Katarzyna; What determines the presence of works councils in Polish companies? ; EMPLOYEE RELATIONS
 • Szubska-Włodarczyk Natalia; Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne
 • Szubska-Włodarczyk Natalia; Strona podażowa rynku biomasy rolnej w województwie łódzkim w opinii rolników; Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Szymańska Agata; National fiscal frameworks in the post-crisis European Union; EQUILIBRIUM
 • Szymańska Agata; Towards the Goals of the Europe 2020 Strategy: Convergence or Divergence of the European Union Countries?; COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • Szymańska Agata; Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro; Gospodarka Narodowa
 • Szymczak Damian; Milenijne cele rozwoju – realne zobowiązania czy jedynie deklaracje?; Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje
 • Urbanek Piotr; Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów; PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Wawrzyniak Dorota; Weryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej; Ekonomista
 • Wieczorek Agata; Charakterystyka fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym; Bank i Kredyt
 • Wieczorek Agata; Mergers and acquisitions and the remuneration of managers: Case study based on the example of the Polish banking sector; MIRDEC-7th International Academic Conference Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies (Global Meeting of Social Science Community), Full paper series
 • Wieczorek Agata; Ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – analiza porównawcza; Zarządzanie i Finanse
 • Wieloch Justyna;  North American Free Trade Agreement under Trump Presidency  – Current Situation and Prospects; Przedsiębiorczość i Zarządzanie
 • Wieloch Justyna; Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego. Przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu
 • Witkowska Janina; Capital Movements Between the European Union and Turkey; Wide-Range Partnership Possibilities Between the EU and Turkey
 • Witkowska Janina; Corporate Social Responsibility (CSR) of Innovative Pharmaceutical Corporations. The Case of BIOGEN; COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • Włodarczyk Przemysław; Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych; Gospodarka Narodowa
 • Wysokińska Zofia; Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz; COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • Wyszkowska-Kuna Joanna; The role of import for KIBS intensity: A comparative analysis of European Union countries; European Journal of Service Management
 • Zaremba Michał; Development Assistance for Africa as Part of the Chinese–American Rivalry ; International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
 • Zaremba Michał; Działalność inwestycyjna Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych ; Ekonomia XXI Wieku
 • Zaremba Michał; Ekonomiczne efekty indyjskiej demonetyzacji w roku 2016; PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • Zaremba Michał; Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska; Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Zaremba Michał; Problemy rozwoju krajów Bliskiego Wschodu  z perspektywy instytucjonalnej ; Problemy świata arabsko-muzułmańskiego: wczoraj i dziś